Syftet med Segelsällskapet är att ge medlemmarna möjligheter att utveckla och odla sitt intresse för segling och båtliv

Kallelse till årsmöte 20 november 2023


Alla medlemmar är välkomna till årsmöte den 20 november 2023 kl 19:00. Plats: Servicehuset, Spelhagen


Nedan kan du klicka på länkarna för att ta del av underlagen till årsmötet.


Förslag till budget - samt detaljerad budget


Förslag till avgifter


Förslag till verksamhetsplan


Förslag till årsredovisning.


Motioner ska vara inlämnade till styrelsen (maila ordf@nyss.nu) senast en månad före årsmötet. Inga motioner har kommit in före deadline. 


Vill du kandidera till styrelsen eller vill du föreslå någon? Kontakta valberedningenen på valberedning@nyss.nu


Valberedningens förslag är följande:


Ordförande (1 år) - Magnus Leivik (omval)

Vice ordförande (2 år): Oskar K (omval)


Ledamöter

Kassör (1 år): Daniel Ekstrand (omval men nytt ansvarsområde)

Sekreterare (2 år): Per Sandberg (omval)

Brokenförvaltare (2 år): Henrik Landqvist (omval)

Eskader (2 år) MagnusGistafsson (nyval)


Revisor (2 år): Göran Jonsson (omval)


Övriga uppdrag är inte uppe för att väljas vid detta årsmöteFörslag till dagordning


 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän, tillika röst-räknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 • Godkännande av årsredovisning
 • Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om årets resultat
 • Föredragning av revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av budget, avgifter och arvoden
 • Val av ordförande för 1 år
 • Val av vice ordförande för 2 år
 • Fastställande av antalet ledamotsplatser i styrelsen (se valberedningens förslag ovan)
 • Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt eventuella fyllnadsval
 • Val av en revisor samt en suppleant för en tid av 2 år, och eventuellt fyllnadsval
 • Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1) utses till ordförande.
 • Propositioner (Förslag från styrelsen)
 • Motioner (Förslag från medlemmar)